martes, 18 de octubre de 2011

"SEGUIREMOS EN MARCHA HASTA QUE TODAS SEAMOS LIBRES!"


Dokumentalaren aurkezpena + solasaldia
Presentación del documental + charla

lunes, 11 de julio de 2011

lunes, 27 de junio de 2011

EMAKUME ERAILA DURANGON

http://www.berria.info/albisteak/52388/durangoko_epaileak_kartzelara_bidali_du_bikotekidea_hiltzea_akusatuta_atxilotutako_gizonezkoa.htm

lunes, 24 de enero de 2011

EMAKUMEAK: KRISIALDIAREN AURREAN DESBERDINAK PENTSIOEN MURRIZKETEN ONDORIOZ INOIZ BAINO POBREAGOAK

2011kako urtarrilaren 28an Espainiako Gobernuak pentsioen erreforma berri bat onartuko du. Mozketa honek, berriro ere langileon eskubideak zuzen zuzenean kolpatuko ditu, eta era bortitzagoan emakumeonak. Eraso honen larritasunaren aurrean, gaur hemen gauden talde feministok*, hurrengo urtarrilak 27an euskal gehiengo sindikalak deituriko greba orokorrera atxikitzen gara. Era berean, errealitate honen aurrean, pentsioen murrizketa eta proposaturiko neurrien aurrean irakurketa espezifiko bat ikuspegi feminista batetik jakinarazi nahi dizuegu.

Ez da egia egungo Gizarte Segurantzaren erreforma doitze tekniko hutsa eta ezinbesteko kaltea dela. Erreforma honen atzean babes sozialerako eredu publikoa deseustatzea duen erabaki politiko argia dago, berez eskasa den eredua, inposatua eta gabezi handikoa. Desberdintasun sozialak eta eskubideen gabezian sakonduko du, eta lan prekarietatea eta diskriminazioa jasotzen duten pertsonengan, emakumeongan bereziki eragingo du. Hori guztia bankak gure pentsioekin egin nahi duen negozioa lagundu eta bultzatzeko.

Hori dela eta irmoki salatzen dugu:

- Erretiro adina 65 urtetik 67ra luzatzea eta kotizazio urteak gehitzea pentsio eskubidea eduki ahal izateko.

Pentsioa kobratu ahal izateko exijitzen den urte kopurua luzatzeak, gero eta pertsona gehiago pentsio eskubiderik gabe uztea ekarriko du. Orokorrean emakumeoi eragingo digu, izan ere era diskriminatzailean atxikitu zaigun lan produktiboa eta erreproduktiboak eragin digu jarraitasunik gabeko lan ibilbideak izatea : lanaldi partzialeko kontratuak, ezinduta dauden pertsonak edo dependentzi egoeretan dauden pertsonak zaintzeko eszedentzia aldiak eta beste asko.

- Pentsioaren zenbatekoaren murrizketa kotizatutako urteen arabera

Erretiroaren %100a jaso ahal izateko 35 urte baino gehiago exijituko dira eta urte kopuru hori kotizatu ez duenak , oso murriztua izango du bere pentsioa.

Emakumeon kasuan, lan munduan izandako jarraitasunik gabeko lan ibilbideak, lanaldi murriztuak eta lan murgilduan emakumeok gehiengoa izanik, emakume asko pentsio eskubiderik gabe edo pentsio miserableekin geratzea eragingo du. Aipamen berezia merezi dute etxeko langileen kolektiboak, Gizarte-Segurantzako Erregimen Orokorrean ere ez baitago sartuta, edota emakume baserritarrek; hauek ezin dute erregimen horretan izenik eman, unitate familiarrarentzako aseguro autonomo bat baita, hots, eskubide deribatua eta ez banakoari dagokiona.

- Emakumeon erosahalmena mantentzearen bete beharra ezabatzea.

Pentsioak urteroko KPIren arabera ez eguneratzea aukera planteatzen da. Hau da, ez da bermatzen pertsonen erosahalmena.

Jada emakume pentsiodunen gehiengoak bere erosahalmena oso murriztua baldin badu, kasu askotan pobreziaren mugen azpitik, neurri mota hauekin are bizi modu prekarioagora eta duintasunik gabekora kondenatuko zaie.

Guzti honegatik:

EMAKUMEOK EZETZ ESATEN DIOGU PENTSIOEN ERREFORMARI ETA BAI KALITATEKO ENPLEGUA ETA BIZI BALDINTZA DUINEI!

EZ PRIBATIZAZIOARI ETA BAI AUKERA ETA ESKUBIDE BERDINTASUNA BERMATUKO DUEN ZAINTZAREN AZPIEGITURA SOZIALA ETA PUBLIKOARI!

GUK GEUK GURE ETORKIZUNA ERABAKI NAHI DUGU ETA EUSKAL HERRIAN NAHI DUGU!

[1] Bilgune Feminista, Bizkaiko Emakume Asanblada, Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartea, Plazandreok, Medeak, Andere Bidatz, Emakume Internazionalistak, Atarrabiako emakume taldea, Altsasuko Feministak, Barañaingo Hagin Taldea.LAS MUJERES: DESIGUALES ANTE LA CRISIS

MISERABLES CON EL RECORTE DE LAS PENSIONES


El gobierno español aprobará el 28 de enero de 2011 una nueva reforma de pensiones. Este recorte vuelve a atacar directamente los derechos del conjunto de la clase trabajadora, y tiene una incidencia mayor para las mujeres. Ante la gravedad de la ofensiva, las organizaciones feministas aquí presentes*, nos adherimos al llamamiento de huelga general convocada por la mayoría sindical vasca para el próximo 27 de enero. Queremos a su vez, dar a conocer una lectura específica desde una perspectiva feminista al recorte de las pensiones y a las medidas propuestas.

No es verdad que la reforma del actual sistema de la Seguridad Social sea un mero ajuste técnico y un mal necesario. Detrás de la reforma hay una clara decisión política de desmantelar el modelo público de protección social, ya escaso, impuesto y con claros déficit. Profundizará en las desigualdades sociales, falta de derechos, y afectará gravemente a las personas que sufren la precariedad laboral y la discriminación, y de un modo especial a las mujeres. Todo ello para favorecer el negocio que con nuestras pensiones quiere hacer la banca.

De manera clara y contundente denunciamos:

- Aumento de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y aumento del número de años de cotización para tener derecho a una pensión contributiva.

Aumentar el número de años exigidos para percibir una pensión contributiva supondrá dejar cada vez a más personas sin derecho a pensión. Afectará de forma generalizada a las mujeres al tener trayectorias laborales discontinuas marcadas por la discriminación que conlleva la adjudicación del trabajo reproductivo y productivo: contratos a tiempo parcial, períodos de excedencia para dedicar el tiempo a cuidar a personas dependientes y un largo etcétera.

- Reducir la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho en función del número de años cotizados.

Se exigirán más de 35 años para percibir el 100% de la pensión y todas las personas que no lleguen a ese período de cotización verán su pensión seriamente reducida.

En el caso de las mujeres la discontinuidad en la trayectoria laboral, la jornada reducida y la presencia mayoritaria en el empleo sumergido provocará que muchas mujeres se queden sin derecho a percibir una pensión o reciban pensiones miserables. Merece en este punto, hacer una mención especial al colectivo de trabajadoras de hogar que ni tan siquiera está integrado en el Régimen General de la Seguridad Social o el caso de las mujeres baserritarras las cuales ni siquiera pueden darse de alta en este Régimen por tratarse de un seguro autónomo previsto para la unidad familiar; por lo tanto, un derecho derivado y no individual.

-Eliminar la obligación de que las pensiones mantengan el poder adquisitivo.

Se plantea la posibilidad de que las pensiones no se revaloricen cada año en función del IPC. Es decir, no se garantiza el poder adquisitivo de las personas.

Si ya de por sí la gran parte de las mujeres pensionistas tienen mermada su capacidad adquisitiva y rozan en muchos casos los umbrales de pobreza, con este tipo de medidas se les condenará a unas condiciones de vida más precarias e indignas.

Por todo esto:

¡LAS MUJERES DECIMOS NO A LA REFORMA DE LAS PENSIONES Y SÍ A UN EMPLEO DE CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA DIGNAS!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN Y SÍ A UNA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PÚBLICA DE CUIDADO QUE GARANTICE NUESTRA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES!

¡NOSOTRAS DECIDIMOS NUESTRO FUTURO Y LO DECIDIMOS EN EUSKAL HERRIA!

* Bilgune Feminista, Bizkaiko Emakume Asanblada/ Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartea /Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Plazandreok, Medeak, Andere Bidatz, Emakume Internazionalistak, Atarrabiako emakume taldea, Altsasuko Feministak, Barañaingo Hagin Taldea.

Buscar este blog

Seguidores